Zespół Ekspertów Portalu

Zespół Współpracowników-Ekspertów
Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju:

Monika Łobaziewicz, doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konsultant oraz wdrożeniowiec w zakresie systemów zarządzania jakością oraz zarządzania procesami w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Posiada bogate doświadczenie związane z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz zarządzaniem projektami unijnymi.

Anna Haładyj, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w zakresie prawa ochrony środowiska, procedur wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, prawnych aspektów komunikacji społecznej oraz rozwiązywania konfliktów. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem projektami środowiskowymi dofinansowanymi z Funduszy  Strukturalnych Unii Europejskiej.

Agnieszka Sobala-Gwosdz, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii ekonomiczno-społecznej, asystent w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej, uwarunkowań lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno–gospodarczego, uwarunkowań rozwoju województw Polski Wschodniej oraz teorii biegunów wzrostu. Posiada bogate doświadczenie związane z przygotowywaniem oraz realizacją projektów badawczych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jest ekspertem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Elżbieta Kocyła, magister socjologii i filologii germańskiej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel języka niemieckiego. Współpracuje z Fundacją Nowy Staw w Lublinie w zakresie realizacji projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Interesuje się problematyką stosunków polsko–niemieckich przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, socjologią oraz integracją kulturową (społeczeństwo wielokulturowe).

Krzysztof Wojciechowski, magister ochrony środowiska, asystent w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w zakresie ochrony przyrody, Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i jej wdrażania w Polsce, edukacji ekologicznej, praktycznych aspektów działalności samorządów związanej z ochroną środowiska, a także planowaniem rozwoju zrównoważonego oraz programów wsparcia dla rolnictwa i producentów rolnych.

Andrzej Tucki, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii turyzmu, adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w ocenie uwarunkowań rozwoju turystyki w województwie lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem oceny potencjału turystycznego województwa, polityki turystycznej gmin oraz możliwości rozwoju turystyki przy wykorzystaniu działań promocyjnych oraz marketingu.

Marta Szymczak, magister filologii angielskiej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista ds. handlu, nauczyciel języka angielskiego. Interesuje się polityką handlową Unii Europejskiej (handel zewnętrzny Wspólnoty), jej liberalizacją, procedurami celnymi oraz możliwościami wykorzystania w przedsiębiorstwach unijnych funduszy pomocowych. Współpracuje z Europejskim Portalem Integracji i Rozowju w zakresie tłumaczeń na język angielski.