Europa 2020

img02

Nowa Strategia Rozwoju Unii Europejskiej
„Unia Europejska 2020”

3 marca 2010 r. Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej  –Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, Brussels, 3.3.2010.). Dokument ten jest kontynuacją oraz rozwinięciem Strategii Lizbońskiej, realizowanej  przez Unię Europejską w latach 2000-2010. Nowa strategia otwiera dyskusję na temat przyszłości gospodarki wspólnotowej oraz kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Europa 2020 bazuje na doświadczeniach i osiągnięciach Strategii Lizbońskiej. Jej podstawowym celem było zbudowanie w Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej oraz dynamicznie rozwijającej się gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju oraz tworzenia coraz większej liczby lepszych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej spójności społecznej w obrębie Wspólnoty. Strategia zainicjowała szereg skoordynowanych działań na wielu polach, m.in.: edukacji, badań naukowych, finansów publicznych, tworzenia społeczeństwa informacyjnego czy budowy gospodarki opartej na wiedzy. Strategia wykorzystywała wspólnotowy potencjał naukowo-badawczy, który miał stać się główną siłą napędową modernizowanej gospodarki wspólnotowej. Przeprowadzony w latach 2004-2005 przegląd efektów wdrażania Strategii Lizbońskiej pokazał, że pomimo usilnych starań państw członkowskich Unii Europejskiej, nie udało się zrealizować wielu założeń tego planu. W Odnowionej Strategii Lizbońskiej (2005) położono jeszcze większy nacisk na zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego Wspólnoty oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Kluczem do sukcesu miała być innowacyjność wspierająca budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Niepowodzenie Strategii Lizbońskiej zdeterminowało Unię Europejską do podjęcia skuteczniejszych działań mających na celu realizację najważniejszych wytycznych rozwojowych. Wdrażanie nowej strategii rozwoju ma szczególne znaczenie w obliczu trudności spowodowanych przez światowy kryzysu finansowy i wywołaną przez niego recesję, a także problemów związanych z funkcjonowaniem strefy euro. Kryzys ujawnił w sposób jaskrawy słabości unijnej gospodarki i unijnych finansów, a także zwrócił uwagę na bariery rozwoju Wspólnoty wynikające z globalizacji, deficytu zasobów naturalnych oraz starzenia się społeczeństw zachodnioeuropejskich. Komisja Europejska uznała, że  współczesnym barierom rozwoju Wspólnoty można będzie sprostać jedynie poprzez radykalne zmiany stawiające na budowę innowacyjnej, ekologicznej oraz przyjaznej społeczeństwu gospodarki.

Strategia Europa 2020 przedstawia wytyczne dla działań prorozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę (2010-2020). Kładą one nacisk na:

I.   Inteligentny wzrost -wspierający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach,

II. Trwały wzrost -wspierający rozwój niskoemisyjnej, konkurencyjnej gospodarki,wykorzystającej w bardziej efektywny sposób zasoby Wspólnoty,

III. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu -wspierający rozwój gospodarki nastawionej na jak najwyższy poziom zatrudnienia oraz zapewniający spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

pdfsmall Tekst strategii „UE2020”: Polski English France Deutsch