O nas

Europejski Portal Integracji i Rozwoju, zgodnie z zamierzeniem jego pomysłodawców, jest portalem o charakterze informacyjno-opiniotwórczym, poświęconym politycznym i ekonomicznym problemom integracji europejskiej. Przedmiotem naszego zainteresowania są współczesne uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej i jej gospodarki.

Kluczowym dla rozwoju Unii Europejskiej zagadnieniem, którym zamierzamy się zajmować, jest praktyczna realizacja postulatu modernizacji wspólnotowej gospodarki poprzez budowę nowoczesnej i konkurencyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy. Cel ten został wyeksponowany w jednej z najważniejszych europejskich inicjatyw rozwojowych minionej dekady, Strategii Lizbońskiej oraz jej kontynuacji -strategii rozwoju „Europa 2020”. Ambitne, aczkolwiek jak pokazało życie trudno osiągalne cele, wyznaczyły we wskazanych strategiach właściwy dla Unii Europejskiej kierunek przemian. Prowadzi on do zbudowania na bazie jej struktur innowacyjnego, wysoce konkurencyjnego organizmu gospodarczego, który będzie w stanie konkurować z największymi potęgami politycznymi i gospodarczymi współczesnego świata, m.in. Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Chinami. Zbudowanie nowoczesnej oraz konkurencyjnej w najwyższym stopniu gospodarki wykorzystującej unikalne technologie, jest celem bardzo ambitnym i niełatwym do osiągnięcia w warunkach silnych dysproporcji terytorialnego rozwoju Wspólnoty. Cel ten leży jednak w zasięgu państw członkowskich Unii Europejskiej, ze względu na olbrzymi potencjał jaki one posiadają  w wielu dziedzinach.

W dyskusji poświęconej przyszłości Wspólnoty szczególną uwagę zwracamy na Polskę, liczące się państwo europejskie, które powinno odgrywać ważną rolę w procesie rozwoju Unii Europejskiej. Mając na uwadze priorytety rozwoju zaprezentowane w Strategii Lizbońskiej oraz w strategii  „Europa 2020”, należy podkreślić, że interesy związane z rozwojem gospodarczym, a zwłaszcza technologicznym zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski są dziś zbieżne. Dla Polski, która rozwija się w warunkach wolnorynkowych dopiero od początku lat 90. XX wieku, włączenie się w budowę innowacyjnej oraz wysoce konkurencyjnej gospodarki wspólnotowej jest wyjątkową szansą, którą zdecydowanie należy wykorzystać.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Redakcji oraz Współpracowników Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju są kwestie o znaczeniu podstawowym dla rozwoju Unii Europejskiej, tj.

-Budowa nowoczesnej, innowacyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy mającej przeobrazić Wspólnotę w jeden z najbardziej dynamicznych i konkurencyjnych pod względem gospodarczym regionów świata.

-Rozwój nauki oraz efektywnej polityki badawczo-rozwojowej stanowiących podstawę dla budowy nowej gospodarki europejskiej.

-Polityka Spójności Unii Europejskiej mająca na celu harmonijny i zrównoważony rozwój Wspólnoty oraz przeciwdziałanie niekorzystnym dla tego procesu dysproporcjom w jej rozwoju terytorialnym.

Znaczącym wsparciem dla rozwoju i modernizacji Unii Europejskiej stał się Traktat z Lizbony, który wszedł w życie po licznych perturbacjach w 2009 r., a także wskazana strategia rozwoju Wspólnoty „Europa 2020”, którą wdrażamy od 2010 r. Realizacja wytycznych tych kluczowych dokumentów jest trudnym i długim procesem, nie ulega jednak wątpliwości, że w perspektywie długofalowej przyczyni się on do wzrostu gospodarki europejskiej oraz międzynarodowego znaczenia Unii Europejskiej.

Redakcja Portalu