Nota prawna

Europejski Portal Integracji i Rozwoju

Nota prawna

I. Uwagi ogólne

 1. Europejski Portal Integracji i Rozwoju (skrót „EPiR”, używane będzie też zamiennie określenie „Portal”) jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest: MEDIC SOLUTION Anna Kukuła, podmiot gospodarczy wpisany do ewidencji Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w dn. 2012-11-08, pod numerem 001531789/2012, adres Redakcji Portalu: 20-465 Lublin, ul. Franciszka Zabłockiego 3.
 2. Każdy Użytkownik EPiR przystępując do korzystania z Portalu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 3. EPiR jest portalem internetowym zawierającym informacje na temat politycznych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Niektóre informacje oraz materiały zamieszczane w EPiR są własnością osób trzecich, firm i instytucji, będących partnerami Portalu lub z nim współpracujących, dlatego też Redakcja EPiR może nie ingerować w treść tych informacji i opracowań.
 4. EPiR zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w Portalu, w tym usuwania i zawieszenia dowolnych treści, a także przerywania dowolnej funkcji, usługi lub właściwości związanych z funkcjonowaniem Portalu.

II. Odpowiedzialność Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju

 1. W przypadku, kiedy do Właściciela lub Redakcji EPiR dotrą informacje, że w Portalu znajdują się treści naruszające prawo lub też uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, EPiR podejmie najszybciej jak to jest możliwe działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. W szczególnych przypadkach, podstawą do podjęcia tego rodzaju działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w istotnym stopniu lub prawomocny wyrok Sądu.
 2. Informacje zawarte w EPiR nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 3. Informacje publikowane na stronach EPiR są pozyskiwane z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. EPiR będzie dokładał starań, aby informacje te były rzetelne i możliwie aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 4. Informacje publikowane w EPiR nie mogą być traktowane w żadnym zakresie jako doradztwo prawne, finansowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe czy podatkowe. Także odpowiedzi udzielone przez współpracownikó-ekspertów Portalu na ewentualne zapytania Użytkowników nie mogą być traktowane jako rozwiązywanie ich konkretnych problemów, ani też jako oficjalna wykładnia obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej prawa.
 5. Opinie i poglądy Użytkowników dopuszczone do publikacji w EPiR nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Właściciela oraz Redakcji EPiR, nie mogą jednak być sprzeczne z charakterem oraz linią ideową Portalu.
 6. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą być rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach EPiR, a także za działania Użytkowników Portalu, które naruszałyby prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 7. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Portalu.
 8. EPiR posiada wyłączne prawo do korygowania zawartości Portalu www.europejskiportal.eu w dowolnym czasie i bez powiadamiania jego Użytkowników i Współpracowników. EPiR nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji oraz za zakłócenia techniczne w działaniu strony internetowej www.europejskiportal.eu.
 9. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji oraz opinii zamieszczonych na stronach Portalu www.europejskiportal.eu, ani też za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 10. EPiR posiada charakter informacyjny i opiniotwórczy, które nie nakładają na Portal i jego Właściciela żadnych zobowiązań.
 11. EPiR nie ma obowiązku przechowywania kopii zapasowych jakiekolwiek informacji i materiałów przesłanych do Portalu bądź też opublikowanych w serwisie.

III. Odpowiedzialność Użytkowników Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w EPiR wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z EPiR podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązującego w Polsce prawa, a także z powszechnie przyjętych zasad postępowania odnoszących się do użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w EPiR oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na Użytkownikach Portalu.
 4. Użytkownik Portalu zobowiązuje się pokryć wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, również dochodzone przed sądem, skierowane przeciw EPiR, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób naganne.

IV. Partnerzy Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju

 1. Na stronach EPiR mogą być umieszczane bannery, teasery oraz linki do innych stron i serwisów internetowych na których znajdują się treści, do których praw nie posiada Właściciel EPiR.
 2. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów i podmiotów współpracujących z Portalem. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na podstawie własnej decyzji i na własną odpowiedzialność na stronę internetową należącą do innego właściciela.
 3. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie oraz jakość informacji, towarów czy usług oferowanych przez partnerów lub podmioty współpracujące z Portalem, gdyż są to odrębne, niezwiązane z EPiR i jego Właścicielem podmioty.
 4. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności oraz ochronę danych osobowych swoich partnerów i podmiotów współpracujących.
 5. EPiR nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów i podmiotów współpracujących.
 6. EPiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach swoich partnerów i podmiotów współpracujących.

V. Prawa autorskie

 1. Układ treści EPiR, a także jego poszczególne części powiązane z ich tytułami oraz same treści (materiały pisemne, zdjęcia, grafiki i inne) korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników Portalu zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość EPiR może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko i wyłącznie dla użytku osobistego. Wykorzystanie jakichkolwiek treści zawartych w Portalu www.europejskiportal.eu do innych celów innych niż osobiste, a zwłaszcza w celach komercyjnych poprzez kopiowanie, publiczne odtwarzanie, udostępnianie osobom i podmiotom trzecim, może następować tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia ze strony Właściciela EPiR. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości EPiR należy się z kontaktować z jego Właścicielem, wymienionym w I, pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Wykorzystywanie z materiałów opublikowanych na stronach EPiR w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego. Właściciel EPiR uczula Użytkowników Portalu, że korzystanie z materiałów zamieszczonych w EPiR będących własnością osób lub podmiotów trzecich, które udzieliły Właścicielowi Portalu zgody na ich publikację, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego podmiotu, który posiada prawa do tych materiałów (chyba, że prawa do nich zostały przekazane Właścicielowi EPiR).
 4. Wszelkie znaki towarowe i usługowe, wzory przemysłowe i użytkowe, które znalazły się na stronach EPiR podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa polskiego.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, jest on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej EPiR.
 6. Umieszczenie linku do EPiR na innych stronach internetowych powinno przyjmować następującą formę (wyłącznie): Europejski Portal Integracji i Rozwoju, www.europejskiportal.eu

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje posiadające charakter danych osobowych i przekazywane do EPiR są własnością osoby je wysyłającej. Przesłanie danych osobowych do Portalu jest równoznaczne z udzieleniem Właścicielowi EPiR zgody na wykorzystanie tych informacji do celów związanych z działalnością Portalu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela EPiR dokonuje się w momencie wysłania przez Użytkownika do Portalu danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Portalu, a także w momencie wysłania danych osobowych na adres mailowy EPiR, tj. europejskiportal.eu@gmail.com. Na stronie formularza kontaktowego EPiR zamieszczona jest klauzula dot. udzielenia zgody przez Użytkownika Portalu na przetwarzanie jego danych osobowych. Przekazane do Portalu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm). Dalsze zapisywanie danych osobowych na nośnikach elektronicznych, w urządzeniach elektronicznych oraz na papierze w celu ich przechowywania i wykorzystywania przez Właściciela EPiR jest możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której te dane dotyczą.
 2. EPiR wykorzystuje dane dotyczące swoich Użytkowników wyłącznie do celów kontaktowych, do poprawienia oraz udoskonalania treści stron Portalu i jego oferty komercyjnej, monitorowania naruszeń zasad regulujących funkcjonowanie Portalu oraz do przesyłania Użytkownikom ofert osób, firm i instytucji, które w opinii Redakcji EPiR mogą zainteresować korzystających z Portalu.
 3. Przez wypełnienie formularza kontaktu, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Właściciela EPiR swoich danych osobowych. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik nabywa prawo dostępu do tych danych oraz do ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze późń. zm.).
 4. Właściciel EPiR kierując się zasadami etyki nie będzie udostępniał innym podmiotom danych osobowych swoich Użytkowników.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie dotyczących go danych osobowych dla celów statystycznych, badawczych i marketingowych EPiR.

VII. Kwestie techniczne

 1. EPiR z powodów ograniczeń natury technicznej nie może zagwarantować, że informacje wysłane przez Internet dotrą do Użytkownika w formie kompletnej oraz z wykluczeniem błędów lub zniekształceń. Portal nie może też zagwarantować, że przeglądanie stron EPiR nie będzie napotykać na zakłócenia mogące deformować przekaz lub wprowadzać do niego zmiany przez co Użytkownik nie uzyska informacji we właściwej formie i należytej jakości.
 2. EPiR nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym funkcjonowaniem stron Portalu, systemu transmisji danych oraz ewentualnymi awariami sprzętu elektronicznego.
 3. EPiR nie jest w stanie zagwarantować Użytkownikowi Portalu, że jakakolwiek informacje przesyłane z Portalu będą bezpieczne, tzn. że przesyłane informacje zostaną przesłane z zachowaniem tajemnicy oraz w sposób nienaruszony.
 4. EPiR nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji przesyłanych do Portalu, wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby lub podmiotu przesyłającego te informacje.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. EPiR zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie EPiR, wchodząc w życie z dniem publikacji.

Właściciel EPiR

EC